I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego PAT&RUB;

4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.vintagetime.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy VINTAGE TIME a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.II. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

 1. Strona „Vintagetime.com.pl" zwana dalej „sklepem internetowym Vintagetime.com.pl” - jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest fima VINTAGE TIME Tobiasz Rzepiński, 58-405 Krzeszów, ul. Op. Bernarda Rosy 17A Nip 614-155-46-95 REGON 021325421

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci WWW. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem „sklepu internetowego VINTAGE TIME” są realizowane tylko na terenie Polski.

 3. Podane na stronach sklepu VINTAGE TIME ceny obowiązujące w dniu złożenia zamówienia obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.Ceny są stałe tylko dla produktów o wymiarach i cechach zawartych w opisie towaru, dla mebli na zamówienie cena jest ustalana indywidualnie .

 4. Wszystkie ceny na towary w sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

 5. Każdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, sklep VINTAGE TIME zastrzega sobie prawo uzgodnienia z Klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia.

 6. Zamówienia na towary są składane przez Klientów na stronach internetowych sklepu VINTAGE TIME poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

 7. Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie, gdy Klient potwierdzi swoje zamówienie oraz ureguluje płatność za towar ( liczy się termin wpływu pieniędzy na konto sklepu internetowego). Kwota musi się znaleźć na koncie sklepu internetowego VINTAGE TIME nie później niż po 7-miu dniach od daty złożenia zamówienia. W przypadku wysyłki za pobraniem klient zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 50% zamówienia. W chwili gotowości do wysyłki klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową. Nie wysyłamy towaru na potwierdzenia bankowe

 8. W przypadku złożenia lub potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia w dzień wolny od pracy bieg określonego terminu rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

 9. Meble dostarczane są do Klienta firmą spedycyjną, chyba że Klient życzy sobie inaczej. W takim przypadku klient zobowiązany jest do kontaktu z biurem sklepu.

 10. Koszty oraz terminy dostaw dostępne są na stronie przedmiotu. 

 11. Sklep VINTAGE TIME wystawia zawsze dowód zakupu który jest w przesyłce i jest podstawą do ewentualnych reklamacji 

 12. Sklep internetowy VINTAGE TIME nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowości popełnionych przez składającego w formularzu zamówienia w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.

 13. W przypadku mebli w/g własnych projektów Sklep internetowy VINTAGE TIME nie ponosi odpowidzialności za końcowy wygląd mebla

 14. W przypadku mebli na zamówienie, kupujacy ma obowiązek zapłaty zaliczki lub całości kwoty do 7 dni po otrzymaniu informacji o jej wysokości. Termin zapłaty nie może przekroczyć daty dostawy . W przypadku uchylania się od zobowiązań sklep VINTAGE TIME uznaje umowę za zerwaną i postępuje jak w przypadku rezygnacji z zamówienia.

   

III. ZWROTY ( prawo odstąpienia od umowy)

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o "Ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz.U. nr 22 poz. 271 z 2000 roku z późn. zm.). Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania przesyłki. Klient ponosi koszt zwrotu.

 2. Zwrot jest możliwy wyłącznie, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony.

 3. Zwrotom podlegają tylko produkty nowe, w oryginalnym ,nie uszkodzonym opakowaniu- meble produkowane na zamówienie posiadające indywidualne cechy nie podlegają zwrotom

 4. Zwroty będą realizowane na podstawie pisemnego oświadczenia.

 5. W pisemnym, podpisanym przez klienta oświadczeniu zwrotu należy podać:

  - numer zamówienia 

  - dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość) 

  - nazwę, numery, ilość, towarów, które są zwracane 

  - jeśli istnieje konkretny powód zwrotu prosimy go podać, informacje na temat opakowania, stanu mebli 

  - numer konta bankowego, jeśli Klient będzie chciał by ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem 

  - dowód zakupu

   

 6. Właściciel sklepu gwarantuje Klientowi zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta do 14 dni od rozpatrzenia oświadczenia zwrotu towaru

 7. W przypadku zwrotu zakupionego towaru klient powinien skontaktować się wcześniej z obsługą sklepu w celu omówienia warunków zwrotu.

 8. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

  IV. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. VINTAGE TIME jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: VINTAGE TIME Tobiasz Rzepiński, 58-405 Krzeszów, ul. Op. Bernarda Rosy 17A Nip 614-155-46-95 REGON 021325421 , sklep@vintagetime.com.pl. VINTAGE TIME zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

VINTAGE TIME jest producentem Towarów. VINTAGE TIME jako producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VINTAGE TIME a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy VINTAGE TIME a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę VINTAGE TIME.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.